Konesans Se Pouvwa
Pa Kite Kriz Kontwole Lavi Ou.

Pa kite kriz kontwole lavi ou, aprann kijan pou kontwole kriz yo.

Sou Malkadi

Epilepsi oubyen Malkadi  se non yo bay kriz ki rive plis pase yon tan, paske yo genyen yon kondisyon kache nan sèvo an. Li se souvan refere li kòm yon maladi malkadi.

Epilepsi se pa yon maladi mantal, li se yon pwoblèm nan sèvo a ki rezilta nan toudenkou, chanjman ki brèf nan konsyantizasyon ak fonksyon fizik.

Brèf deranjman sa yo rele kriz malkadi; yo ka tanporèman blòk konsyantizasyon yon moun nan. Oswa yo ka lakòz enkontwolab souke ak / oswa afekte sans yo.

Nenpòt moun, nan nenpòt laj kapab gen yon kriz malkadi, si sèvo a se pa fache domaj oswa maladi.

Koz Pou Malkadi

Anpil rezon ki fè malkadi kòmanse nan lavi granmoun.

 • Tèt blese. pou egzanp: machin aksidan oubyen motosiklèt

 • Time.

 • Alontèm alkòl ak / oubyen abize dwòg.

 • Apre-reyaksyon nan enfeksyon, pou egzanp: ansefalit menenjit, oubyen parazit.

 • Stroke

Gen fason pou fè pou evite genyen malkadi

 • Mete century lè ou nan machin.

 • Pa souke ti bebe.

 • Pa frape timoun nan tèt la. Pa bay moun zo clo nan tèt.

Tip De Kriz

Kalite nan kriz yon moun ki gen epilepsi te depann de ki kote nan sèvo a twoub elektrik la rive e ki kantite nan sèvo a ki afekte yo.

Kriz Pasyèl li atake yon zòn nan sèvo a.

(Ou ka idantifye ki kalite kriz pasyèl pa rekonèt ou genyen sentòm yo ki komen).

 • Yon senp kriz pasyèl rive lè tout konsyantizasyon pa pèdi.

 • Chanjman nan vizyon ak tande.

 • Santiman etranj oubyen gou, oubyen pran sant.

 • Tranblad ki monte sou yon bò nan kò moun.

 • Kriz complex pasyèl rive lè yon moun san konesans oubyen pakab kontwole aksyon li.

 • Tan Pèdi enkonsyaman.

 • San konesans pou danje oubyen doulè.

 • Jwe ak rad sou, oubyen nenpòt bagay. Pwoblèm ak lapawòl.

 • Li toujou vini ak yon notifikasyon anvan kriz la.

Kriz Jeneralize li atake tout sèvo a. Moun nan se inyorans nan sa ki te rive.

 • Yon kriz absans (petit mal) se lè konsyans se brèfman pèdi.

 • Regardan nan lalin.

 • Je kapab woule tounen.

 • Tèt panche oubyen nenpòt lòt bagay.

 • Li komen nan timoun

 • Kriz jeneralize tonik - klonik (grand Mal) se pafwa refere yo ak lè moun gen boulvèrseman.

 • Toudenkou tonbe

 • Boulverseman

 • Moun nan pa konnen li gen kriz.

Premye èd Pou Kriz Jeneralize Tonik-Klonik

Sa ou PA dwe fè lè yon moun gen yon kriz, se jis osi enpòtan ke ki sa ou dwe fè.

 • Si sa posib pozisyon moun nan ki fè kriz la atè oubyen sou sifas plat, yo mete yon bagay mou anba  tèt li.

 • Retire tout bagay ki ka poze yon danje pou moun.

 • Vire moun nan ak anpil atansyon sou yon bò Pou anpeche toufe yo tou kenbe ayeryen an klè.

 • Rete kalm ak konte konbyen tan kriz la dire.

Sa ou pa dwe fè!!!

 • Pa eseye mete anyen nan bouch an moun; paegzanp pa ba yo likid oswa medikaman jiskaske moun nan se okonplè alèt.

 • Pa eseye kenbe moun nan soti nan fè boulvèrseman. Si ou kenbe kapab kòz chire nan misk la ak / oubyen yon zo kase.

Premye èd pou kriz complex pasyèl

 • Pa eseye kenbe oubyen mare moun nan.

 • Si moun lan se nan danje, bloka  wout nan oubyen dousman dirèk moun nan ale.

Kilè ou ta dwe rele 911

Pifò kriz fini natirèlman san nenpòt tretman spesyal nan kèk minit. Men pafwa, pwoblèm grav kapab devlope.

Rele pou asistans medikal lè:

 • Si yon kriz malkadi dire pi lontan pase 5 minit.

 • Si yon kriz malkadi swiv dwat apre lòt.

 • Si moun nan gen difikilte pou respire apre kriz.

 • Si moun nan gen lòt kondisyon medikal, pou egzanp:

 • Ansent

 • Dyabèt

 • Domaja

Kouman Pou Trete Kriz Malkadi

Jis paske yon moun devlope malkadi pa vle di yo gen demon oubyen fou. Tanpri konsilte avèk yon neurology.

Diminye kriz ak medikaman chak jou se fòm ki pi komen pou tretman. Medikaman antiepilèptik ap nòmalman pou anpeche kriz oubyen diminye konbyen fwa yo cap rive.

Paske yon moun gen malkadi sèlman pa dwe sispann ou nan travay oubyen ale lekòl, si ou vle. gen lwa ki an plas Pou anpeche anplwayè yo fè diskriminasyon sou ou. Aprann tout sa ou kapab sou kondisyon sa a ak tout kalite tretman.

Si ou gen nenpòt kesyon oubyen bezwen èd tanpri rele fondasyon an Epilepsi nan Florid @ 1-877-553- 7453. Fondasyon Epilepsi nan Florid ede tout moun ki abite eta Florid, menm si ou san dokiman.


Transportation can present a daily challenge for people with epilepsy.  People with epilepsy may not be able to drive or may have restricted licenses, making it difficult getting to necessary places. Not driving may limit the ability to work or attend school, to socialize or participate in community events, or get to medical or other important appointments. While public transportation may be an option for some, it may not be an appropriate or accessible option for others. Below are various transportation options:

Transportation Services For Persons With Disabilities

The University of Florida’s Institute for Mobility, Activity and Participation has,with funding from the Florida Department of Transportation developed the Florida Senior Safety Resource Center (FSSRC), created a database containing over 800 transportation services.  This up to date and user directed information for seniors, or persons with disabilities, addresses the need to find appropriate, acceptable and affordable alternative transportation options within their local communities.  These services range from highly organized to very flexible and provide various levels of assistance, throughout all of Florida’s 67 counties.  To view the alternative transportation options that are available in a specific county, go to http://www.SafeandMobileSeniors.org/FindARide.htm and click on the county name, it is that easy!

Public Transportation

Availability of public transportation and related assistance varies by county.  For example, in Miami Dade, you can visit www.miamidade.gov/transit/fares_golden.asp to see what initiatives are available for people with disabilities.

 

Paratransit Services

As noted above, public transportation may not always be accessible or appropriate for people with seizure disorders.  For people with frequent seizures, it may be dangerous to wait for regular bus services at busy intersections where they may encounter danger during a seizure.  Paratransit services are transportation services for people who cannot use the regular public transportation bus services. These services may pick people up at their homes or at specific locations. Paratransit services may be available for people who meet one of the following requirements:

 • You cannot get on, ride on, or get off a regular bus because of your disability even when the bus is accessible; or
 • You have a disability and can't use the regular bus system; or
 • Your impairment prevents you from traveling to or from a bus stop.

 

To find out about paratransit services, contact the county transit authority where you live. When applying, people should specifically describe their disability or impairment in detail and explain why their condition prevents them from using the regular bus system. Notes from doctors may be helpful to support the information provided in the application. For example, in Miami-Dade, you can visit www.miamidade.gov/transit/rider_sts.asp to learn more about the Special Transportation Service.

 

Driving

Can you drive an automobile if you have epilepsy? Yes, if your seizures are controlled with treatment and you meet the licensing requirements in your state. Every state regulates the driver's license eligibility of persons with certain medical conditions. The most common requirement for people with epilepsy is that they be seizure free for a specified period of time and submit a physician's evaluation of their ability to drive safely. Another common requirement is the periodic submission of medical reports, in some states for a specified period of time and in others for as long as the person remains licensed. Click on the link below to read the requirements and information regarding driving in Florida or any other state

http://www.epilepsyfoundation.org/resources/drivingandtravel.cfm

While the subject of dental health should concern everyone, it is of particular importance to those with epilepsy. Both seizures and anti seizure medications can render devastating effects to the oral health of a person with epilepsy. These negative effects include:

Chipped and broken teeth
Irritated gums
Gingival Hypertrophy (over grown gums)
Periodontal Disease
Bleeding gums
Xerostomia (dry mouth)
Susceptibility to oral infections such as canker sores and lesions
Postoperative bleeding

To help prevent dental issues from occurring, it is recommended that people who suffer from seizures follow a suitable dental care program worked out with a dentist. This program should include:

See a dentist every 6 months for a routine check up and cleaning
Regular brushing and flossing
Make your dentist aware of the type of medication prescribed, including dosage levels and any side effects that you may have experienced.
In case of a dental emergency due to a fall, seek medical assistance immediately.

 

To help ensure a safe and effective dental visit, here are some recommended tips for people who suffer from epilepsy and seizure disorders.

Take anti-seizure medication a few hours prior to your appointment.
Inform your dentist of your complete medical history, including seizure history.
Tell a dental team member if you experience an aura.
Visit the dentist accompanied by someone you trust.

 

 


 

Gentle Dental is one of the proud supporters of the Epilepsy Foundation of Florida

With 25 state-of-the-art facilities in South Florida and the Treasure Coast. Gentle Dental has been serving South Florida for over 30 years. For more information about Gentle Dental or to schedule an appointment, please call 877-343-3253 or visit GentleDentalGroup.com

Gentle Dental http://www.gentledentalgroup.com