Share
Konesans Se Pouvwa
Pa Kite Kriz Kontwole Lavi Ou.

Pa kite kriz kontwole lavi ou, aprann kijan pou kontwole kriz yo.

Sou Malkadi

Epilepsi oubyen Malkadi  se non yo bay kriz ki rive plis pase yon tan, paske yo genyen yon kondisyon kache nan sèvo an. Li se souvan refere li kòm yon maladi malkadi.

Epilepsi se pa yon maladi mantal, li se yon pwoblèm nan sèvo a ki rezilta nan toudenkou, chanjman ki brèf nan konsyantizasyon ak fonksyon fizik.

Brèf deranjman sa yo rele kriz malkadi; yo ka tanporèman blòk konsyantizasyon yon moun nan. Oswa yo ka lakòz enkontwolab souke ak / oswa afekte sans yo.

Nenpòt moun, nan nenpòt laj kapab gen yon kriz malkadi, si sèvo a se pa fache domaj oswa maladi.

Koz Pou Malkadi

Anpil rezon ki fè malkadi kòmanse nan lavi granmoun.

 • Tèt blese. pou egzanp: machin aksidan oubyen motosiklèt

 • Time.

 • Alontèm alkòl ak / oubyen abize dwòg.

 • Apre-reyaksyon nan enfeksyon, pou egzanp: ansefalit menenjit, oubyen parazit.

 • Stroke

Gen fason pou fè pou evite genyen malkadi

 • Mete century lè ou nan machin.

 • Pa souke ti bebe.

 • Pa frape timoun nan tèt la. Pa bay moun zo clo nan tèt.

Tip De Kriz

Kalite nan kriz yon moun ki gen epilepsi te depann de ki kote nan sèvo a twoub elektrik la rive e ki kantite nan sèvo a ki afekte yo.

Kriz Pasyèl li atake yon zòn nan sèvo a.

(Ou ka idantifye ki kalite kriz pasyèl pa rekonèt ou genyen sentòm yo ki komen).

 • Yon senp kriz pasyèl rive lè tout konsyantizasyon pa pèdi.

 • Chanjman nan vizyon ak tande.

 • Santiman etranj oubyen gou, oubyen pran sant.

 • Tranblad ki monte sou yon bò nan kò moun.

 • Kriz complex pasyèl rive lè yon moun san konesans oubyen pakab kontwole aksyon li.

 • Tan Pèdi enkonsyaman.

 • San konesans pou danje oubyen doulè.

 • Jwe ak rad sou, oubyen nenpòt bagay. Pwoblèm ak lapawòl.

 • Li toujou vini ak yon notifikasyon anvan kriz la.

Kriz Jeneralize li atake tout sèvo a. Moun nan se inyorans nan sa ki te rive.

 • Yon kriz absans (petit mal) se lè konsyans se brèfman pèdi.

 • Regardan nan lalin.

 • Je kapab woule tounen.

 • Tèt panche oubyen nenpòt lòt bagay.

 • Li komen nan timoun

 • Kriz jeneralize tonik - klonik (grand Mal) se pafwa refere yo ak lè moun gen boulvèrseman.

 • Toudenkou tonbe

 • Boulverseman

 • Moun nan pa konnen li gen kriz.

Premye èd Pou Kriz Jeneralize Tonik-Klonik

Sa ou PA dwe fè lè yon moun gen yon kriz, se jis osi enpòtan ke ki sa ou dwe fè.

 • Si sa posib pozisyon moun nan ki fè kriz la atè oubyen sou sifas plat, yo mete yon bagay mou anba  tèt li.

 • Retire tout bagay ki ka poze yon danje pou moun.

 • Vire moun nan ak anpil atansyon sou yon bò Pou anpeche toufe yo tou kenbe ayeryen an klè.

 • Rete kalm ak konte konbyen tan kriz la dire.

Sa ou pa dwe fè!!!

 • Pa eseye mete anyen nan bouch an moun; paegzanp pa ba yo likid oswa medikaman jiskaske moun nan se okonplè alèt.

 • Pa eseye kenbe moun nan soti nan fè boulvèrseman. Si ou kenbe kapab kòz chire nan misk la ak / oubyen yon zo kase.

Premye èd pou kriz complex pasyèl

 • Pa eseye kenbe oubyen mare moun nan.

 • Si moun lan se nan danje, bloka  wout nan oubyen dousman dirèk moun nan ale.

Kilè ou ta dwe rele 911

Pifò kriz fini natirèlman san nenpòt tretman spesyal nan kèk minit. Men pafwa, pwoblèm grav kapab devlope.

Rele pou asistans medikal lè:

 • Si yon kriz malkadi dire pi lontan pase 5 minit.

 • Si yon kriz malkadi swiv dwat apre lòt.

 • Si moun nan gen difikilte pou respire apre kriz.

 • Si moun nan gen lòt kondisyon medikal, pou egzanp:

 • Ansent

 • Dyabèt

 • Domaja

Kouman Pou Trete Kriz Malkadi

Jis paske yon moun devlope malkadi pa vle di yo gen demon oubyen fou. Tanpri konsilte avèk yon neurology.

Diminye kriz ak medikaman chak jou se fòm ki pi komen pou tretman. Medikaman antiepilèptik ap nòmalman pou anpeche kriz oubyen diminye konbyen fwa yo cap rive.

Paske yon moun gen malkadi sèlman pa dwe sispann ou nan travay oubyen ale lekòl, si ou vle. gen lwa ki an plas Pou anpeche anplwayè yo fè diskriminasyon sou ou. Aprann tout sa ou kapab sou kondisyon sa a ak tout kalite tretman.

Si ou gen nenpòt kesyon oubyen bezwen èd tanpri rele fondasyon an Epilepsi nan Florid @ 1-877-553- 7453. Fondasyon Epilepsi nan Florid ede tout moun ki abite eta Florid, menm si ou san dokiman.