Share
SIPLEMAN BILTEN
Ansanm, nou kapab konbat grip la.
Dimanch sa a se pral kòmansman obsèvans anyèl Semèn Vaksinasyon Nasyonal kont Grip (National Influenza Vaccination Week - NIVW). Sezon grip sa a te bay kominote nou an yon defi san parèy pou konbat yon nouvo kalite grip -- viris grip H1N1 ane 2009 la.
Grip H1N1 lan se yon maladi grav. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi a (Centers for Disease Control and Prevention) estime ant mitan mwad avril ak 14 novanm 2009, 47 milyon moun Ozetazini te enfekte avèk grip H1N1 2009 la, plis pase 200 000 moun te entène lopital, epi plis pase 9 800 moun te mouri.
Grip se yon maladi ki enprevizib epi nou pa konnen ki posiblite ki genyen pou gen yon vag grip H1N1 alavni, men nou konnen vaksinasyon se etap ki pi enpòtan pou pwoteje tèt ou kont grip. Pwoteje tèt ou, fanmi w ak kominote w lè w pran vaksen an. Vizite www.flu.gov pou jwenn klinik vaksinasyon ki pi pre w la epi jwenn plis enfòmasyon konsènan grip H1N1 lan. Montre ou renmen fanmi w ak kominote w lè w kenbe tèt ou ak moun ki pwòch ou ansante; vaksinen tèt ou ak fanmi w.

Li information en Creole

Miami-Dade: 305-670-4949

Broward: 1-954-779-1509